Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

European Union law

ES teisei būdinga nuolatinė plėtra: iš pradžių ji buvo orientuota į sklandų vidaus rinkos funkcionavimą, o vėliau išsiplėtė ir į tokias sritis kaip užsienio ir saugumo politika, sienų kontrolė, prieglobsčio ir vizų režimas, policijos, teismų veikla ir kt. Pastaruosiuose sektoriuose sprendimai paprastai priimami ne Bendrijos, o tarpvyriausybiniais metodais.

Norint sėkmingai taikyti ES teisę reikia ne tik puikiai išmanyti bendruosius ES teisės principus, bet ir visą Bendrijos teisyną. Ši sąvoka apima ne tik direktyvas, reglamentus, sprendimus, nuomones, rekomendacijas, rezoliucijas, Bendrijų sudarytas tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, bet ir Europos teisingumo teismo jurisprudenciją, kvaziteisminius sprendimus ir t. t.

Mūsų teisininkai teikia šias su ES teise susijusias teisės paslaugas:

  • konsultuoja laisvo prekių, paslaugų, žmonių ir kapitalo judėjimo ES šalyse klausimais;
  • konsultuoja dėl viešųjų pirkimų, konkurencijos, aplinkosaugos, energetikos, muitų politikos bei reguliavimo, mokesčių sistemos, transporto ir kitose srityse;
  • teikia vertingą teisinę pagalbą dėl šalies teisės aktų atitikties ES teisei, nes mūsų   teisininkai dalyvauja perkeliant ES teisę į nacionalinius teisės aktus;
  • gina klientų interesus nacionalinės ir ES teisės prieštaravimų atveju;
  • atstovauja klientams ginčuose dėl ES teisės taikymo nacionalinėse ir ES institucijose;
  • padeda naudojantis įvairiomis ES verslo finansavimo priemonėmis, tokiomis kaip PHARE, SAPARD, ISPA projektai bei struktūriniai fondai.